Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Formuláře MěÚ Říčany

Formuláře jednotlivých odborů městského úřadu ke stažení
 

Formuláře - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje /publikováno 2.2.2009 11:53:56/

Přílohy:

Žádost_o_záv._ stanovisko_dřeviny.doc (37 kB)

Žádost_o_záv._stanovisko.doc (33 kB)

Žádost_o_záv._stanovisko_kult.památka.doc (32 kB)

Formuláře - odbor správy majetku města /publikováno 6.8.2007/

Přílohy:

Žádost o přidělení č.p..doc (59 kB)

Žádost o vypracování smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene.doc (92 kB)

Formuláře - Matrika /publikováno 19.4.2007/

Přílohy:

Dotazník k uzavření manželství.pdf (41 kB)

Žádost o výpis z rejstříku trestů.pdf (20 kB)

Formuláře - oddělení Vodoprávní úřad /publikováno 2.4.2007/

Přílohy:

Žádost o poveolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů.pdf (54 kB)

Žádost o kolaudační řízení na studnu.pdf (11 kB)

01_zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_vodami.rtf (103 kB)

02_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod.rtf (64 kB)

03_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod.rtf (93 kB)

04_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_domacnosti.rtf (91 kB)

05_zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem.rtf (76 kB)

06_zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.rtf (151 kB)

07_zadost_o_stavebni_povoleni_k_COV_studni_nebo_jinemu_VD.rtf (120 kB)

08_zadost_o_povoleni_k_uzivani_vodnich_del.rtf (69 kB)

09_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_nebezpecne_latky.rtf (99 kB)

10_zadost_o_udeleni_souhlasu.rtf (61 kB)

11_zadost_o_vyjadreni.rtf (38 kB)

12_zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.rtf (95 kB)

13_žádost-prodlouženi.rtf (122 kB)

14_oznameni_o_uzivani_stavby.rtf (62 kB)

15_ohlaseni.rtf (78 kB)

16_domovní studna - spojená žádost.rtf (125 kB)

17_domovní ČOV - spojená žádost.rtf (167 kB)

Formuláře - Odbor školství a kultury /publikováno 26.3.2007/

Přílohy:

Oznámení o konání akce (pouze s hudební produkcí 2009).xls (25 kB)

Druhá strana oznámení .doc (30 kB)

Oznámení o konání akce.pdf (72 kB)

Formuláře - Odbor správních agend a dopravy /publikováno 2.3.2007/

Formuláře - Životní prostředí /publikováno 15.8.2006/

Přílohy:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady pomocí internetu.doc (22 kB)

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady - Příloha č.20 vyhl. 3832001Sb..doc (107 kB)

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů.pdf (53 kB)

ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY PŮVODCE.pdf (51 kB)

Žádost o soubor stanovisek.doc (45 kB)

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.doc (28 kB)

Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší.pdf (14 kB)

Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel.doc (210 kB)

Vyrozumění o těžbě na lesním pozemku.doc (35 kB)

Žádost o odnětí ze ZPF.doc (28 kB)

Žádost o souhlas pro stavbu do 50m od lesa.doc (33 kB)

Žádost o souhlas s odnětím pozemků plnění funkcí lesa.doc (34 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí-odvody za odnětí ze ZPF.doc (25 kB)

Žádost o závazné stanovisko-Krajinný ráz.doc (25 kB)

Žádost o závazné stanovisko-VKP.doc (25 kB)

Formuláře státní sociální podpory /publikováno 25.7.2005/

Formuláře - Finanční odbor /publikováno 20.7.2005/

Přílohy:

Protokol o užívání veřejného prostranství.doc (52 kB)

Protokol poplatek ze vstupného.doc (45 kB)

Přihláška do výběrového řízení - FRB.doc (31 kB)

Protokol rekreační pobyt.doc (49 kB)

Postup při podání žádosti o zvláštní užívání komunikace.pdf (47 kB)

Čestné prohlášení - psi - odhlášení.doc (33 kB)

Přiznání k poplatku ze psa.doc (245 kB)

Formuláře - Stavební úřad /publikováno 13.5.2005/

 

Přílohy:

Doklady, předkládané ke kolaudaci stavby kolaudačnímu souhlasu nebo oznámení o užívání stavby.pdf (40 kB)

souhlas s dělením pozemku.doc (25 kB)

Ohlášení odstranění.doc (68 kB)

Ohlášeni stavby.doc (94 kB)

Oznámení o užívání stavby.doc (55 kB)

Oznámení změny v užívání stavby.doc (69 kB)

Žádost o stavební povolení.doc (107 kB)

Žádost o územně plánovací inforamci o podmínkách provedení jednoduchých staveb.doc (70 kB)

Žádost o územně plánovací informaci.doc (67 kB)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.doc (75 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.doc (75 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.doc (102 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.doc (110 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí.doc (115 kB)

Kolaudace - žádost (Platí pro stavby povolené před 1.1.2007).doc (12 kB)

Doklady ke kolaudaci.doc (27 kB)

Žádost o souhrnné vyjádření ke stavbě 2009.doc (65 kB)

Prodloužení lhůty.doc (25 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí.pdf (57 kB)

Oznámení o užívání stavby (Platí pro stavby, pro něž bylo vydáno pravomocné stavební povolení po 1.1.2007).pdf (73 kB)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (Platí pro stavby, pro něž bylo vydáno pravomocné stavební povolení po 1.1.2007).pdf (105 kB)

Žádost o vydání územního rozhodnutí.pdf (285 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf (256 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf (131 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf (88 kB)

Žádost o územně plánovací informaci - o podmínkách provedení jednoduchých staveb.pdf (77 kB)

Žádost o územně plánovací informaci.pdf (67 kB)

Žádost o stavební povolení.pdf (122 kB)

Oznámení změny v užívání stavby.pdf (96 kB)

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem.pdf (105 kB)

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.pdf (151 kB)

Ohlášení stavby.pdf (112 kB)

Ohlášení odstranění.pdf (93 kB)

Žádost o přidělení č.p. a č.ev.pdf (45 kB)