Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

 

 

 

OZV č. 1/2005 O závazných částech územního plánu obce Konojedy

Obecní zastupitelstvo Konojedy schválilo usnesením č. XI ze dne 17.1. 2005 územní plán obce Konojedy. V souladu s tímto usnesením a podle § 29 odst. 3 zákona č 50/1976 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků (stavební zákon), § 84 od

Vyhláška č. 1/2005
O závazných částech územního plánu obce Konojedy
 
Obecní zastupitelstvo Konojedy schválilo usnesením č. XI ze dne 17.1. 2005 územní plán obce Konojedy. V souladu s tímto usnesením a podle § 29 odst. 3 zákona č 50/1976 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků (stavební zákon), § 84 odst. 2 a zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění vydává starosta obce Konojedy tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Část první
Úvodní ustanovení
 
Článek 1
Účel vyhlášky
 
1)      Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Konojedy (dále jen územního plánu) schváleno obecním zastupitelstvem Konojedy dne 17.1. 2005. Závazné jsou všechny regulativy obsažené v této vyhlášce, pokud není u jednotlivých ustanovení výslovně uvedeno, že se jedná o část směrnou. Ostatní části územního plánu neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.
2)      Vyhláška stanovuje závazné regulativy a zásady pro uspořádání území. Postupuje se podle ní především při územních, stavebních a jiných správních řízeních a právních rozhodnutích týkajících se staveb a činností, které mají vliv na využívání území.
 
Článek 2
Rozsah platnosti
 
Tato vyhláška platí pro katastrální území Konojedy, které tvoří správní území obce Konojedy.
 
Článek 3
Lhůty aktualizace
 
První aktualizace územního plánu obce proběhne nejpozději do 31.12.2008. Další aktualizace budou následovat k tomuto datu ve čtyřletých obdobích. 
 
Část druhá
Závazná část územního plánu, závazné regulativy
 
Článek 4
            Sídelní útvar Konojedy bude i nadále tvořen jedním urbanizovaným celkem – sídlem Konojedy.
 
Článek 5
Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména a účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, které funkčnímu uspořádání území neodpovídají nesmí být na tomto místě umístěny nebo povoleny. Funkční využití území a ploch je vymezeno v příslušném výkresu grafické části územního plánu obce Koojedy.
 
Článek 6
 
Prostorové uspořádání navazuje na regulativy funkčního využití řešeného území stanovené v této vyhlášce. Cílem prostorového uspořádání je postupné vytvoření sídla Konojedy jako urbanizovaného celku, který bude mít svůj osobitý charakter a nebude narušován nesprávně umístěnými nebo nevhodně architektonicky řešenými stavbami.
 
Článek 7
 
Regulativy urbanizovaného území tvoří návrh uspořádání a využití ploch a limity funkčního a prostorového uspořádání.
Zastavěné území sídla se rozděluje na zónu hromadného bydlení, zónu venkovské zástavby, smíšenou zónu venkovské zástavby a zemědělské výroby, zónu zemědělské výroby, zónu občanské vybavenosti, zónu výrobní a zeleň v zastavěném území.
 
7.1 Zóna hromadného bydlení
Jedná se o stabilizovanou zónu v západní části Konojed
 
a)      Dominantní funkce:
–bydlení v bytových domech.
 
b)      Přípustné funkce:
-bydlení
-veřejná zeleň.
 
c)      Nepřípustné funkce:
- veškeré činnosti ovlivňující nad přípustnou mez dominantních funkcí
- výstavba nových bytových domů
- výstavba nových rekreačních objektů
- hromadné garáže
- zařízení průmyslové výroby včetně skladů
- řemeslné provozovny
- zařízení zemědělské velkovýroby
- dopravní zařízení
 
7.2 Zóna venkovské zástavby
Do této zóny blíže vymezené grafické části spadá převážně část území obce.
 
a)      Dominantní funkce:
-         bydlení v objektech o max. dvou nadzemních podlažích včetně podkroví.
 
b)      přípustné funkce:
-         bydlení se zázemím zahrad a chovem drobného zvířectva, který nebude negativně nad přípustnou mez ovlivňovat sousední pozemky náležející k bytovým či rekreačním objektům
-         garáže pro osobní automobily do počtu 4 stání
-         řemeslné provozy a služby, které nebudou negativně ovlivňovat nad přípustnou mez sousední pozemky bytových či rekreačních domů
-         maloobchodní zařízení a pohostinství s nezbytným zázemím
-         individuální rekreace ve stávajících objektech
-         ambulantní zdravotnická zařízení
-         zeleň
-         užitné zahrady
 
c)      Nepřípustné funkce
-         vícepodlažní bydlení nad dvě nadzemní podlaží
-         výstavba nových rekreačních objektů
-         hromadné garáže nad 4 stání
-         parkoviště nad 4 osobní automobily
-         zařízení průmyslové výroby včetně skladů
-         zařízení zemědělské velkovýroby
-         dopravní zařízení
-         řemeslné provozy a služby negativně ovlivňující životní prostředí (lakýrnické služby, prašné hlučné truhlářské provozy apod.)
 
7.3 Smíšená zóna venkovské zástavby a zemědělské výroby
Je navržena jihovýchodní částí obce, kde se může kromě obytné funkce bez větších kolizí rozvíjet i zemědělská nebo řemeslná výroba.
 
a)      Dominantní funkce:
-         rodinné farmy.
 
b)      Přípustné funkce
-         objekty pro bydlení max. o dvou nadzemních podlažích včetně podkroví
-         objekty pro zajištění zemědělské rostlinné výroby do max. výšky 12 m
-         objekty živočišné výroby, jejichž negativní vliv se nedotkne nad přípustnou mez sousedních bytových či rekreačních domů
-         užitkové zahrady
-         ochranná zeleň
-         řemeslné provozovny a služby, které nebudou negativně ovlivňovat nad přípustnou mez sousední bytové či rekreační domy.
 
c)      Nepřípustné funkce
-         vícepodlažní bydlení nad dvě nadzemní podlaží
-         rekreační objekty
-         zdravotnická, školská a kulturní zařízení
-         zařízení sociálních služeb
-         veřejné parky
-         zařízení průmyslové velkovýroby
 
7.4 Zóna zemědělské výroby
Tvoří ji samostatný areál v severovýchodní části obce
 
a)      Dominantní funkce
-         zařízení pro zemědělskou výrobu.
 
b)      Přípustné funkce:
-         objekty zemědělské velkovýroby, které nezasáhnou svými negativními vlivy nad přípustnou mez objekty sloužící k bydlení nebo rekreaci
-         zařízení pro skladování a zpracování zemědělské produkce, které nezasáhnou svými negativními vlivy nad přípustnou mez objekty sloužící k bydlení nebo rekreaci
-         obchodní zařízení související se zemědělskou činností
-         zařízení výroby a služeb, jejichž negativní vliv nezasáhne nad přípustnou mez objekty sloužící k bydlení nebo rekreaci
-         garáže
-         administrativa v přímé vazbě na výše uvedené činnosti
-         ochranná zeleň
 
c)      Nepřípustné funkce
-         bydlení
-         kulturní, školská s sociální zařízení
-         sportovní zařízení
-         veřejné stravování a zdravotnická zařízení
-         rekreační objekty
 
7.5 Občanská vybavenost
Netvoří souvislou zónu, skládá se z jednotlivých objektů, a proto budou podmínky stanoveny individuálně. Činnosti zde provozované však nesmí v žádném případě negativně ovlivňovat nad přípustnou mez sousední bytové či rekreační domy. Při přestavbách musí být řešení přizpůsobeno okolním stavbám. Přestavba pro jiný druh občanské vybavenosti nebo pro bydlení se nevylučuje.
 
7.6 zóna výrobní
Tato zóna se nachází v jižní části obce.
 
a)      Dominantní funkce:
-         dřevovýroba
 
b)      Přípustné funkce:
-         výrobní činnost, která nebude hlukem prašností apod. negativně ovlivňovat nad přípustnou mez stávající i navrhovanou bytovou zástavbu, ani objekty sloužící k rekreaci
-         sklady
-         obchodní zařízení
-         garáže do počtu 4 stání
-         bydlení provozovatele
-         administrativa
-         drobné stavby s hospodářským využitím
-         ochranná zeleň.
 
c)      Nepřípustné funkce:
-         kulturní, školská a sociální zařízení
-         sportovní zařízení
-         zdravotnická zařízení
-         rekreace
 
7.7 Zeleň v zastavěném území
 
a)      Dominantní funkce:
-         veřejná zeleň
 
b)      Přípustné funkce:
-         veřejná zeleň včetně parkové úpravy
-         pěší komunikace
-         doprovodná a ochranná zeleň
-         drobné stavby s doplňkovou funkcí ve vztahu k zeleni
-         podzemní liniové stavby.
 
c)      Nepřípustné funkce:
-         nadzemní stavby všeho druhu s výjimkou drobných staveb uvedených v části 7.7 b
 
 
Článek 8
Uspořádání dopravy
 
Plochy určené pro silniční dopravu jsou tvořeny současným komunikačním systémem a nově navrženými místními komunikacemi dle grafické části územního plánu v měřítku 1: 2880.
Budování nových zemědělských komunikací v návaznosti na pozemkové úpravy se nevylučuje a je směrné. Zemědělské komunikace budou navrhovány včetně ozelenění
 
Článek 9
Uspořádání a limity technického vybavení
Závazně se stanovuje územní ochrana pro ČOV v jižní části obce na pozemku p. č. 47/1.
 
Článek 10
Neurbanizované území
 
1)      V neurbanizovaném území se ponechávají stávající stavby.
2)      V souladu se schváleným územním plánem mohou být v neurbanizovaném území povolovány pouze stavby pozemních komunikací, rozšíření polního letiště, stavby technického vybavení, zemědělské a lesní meliorace, stavby na tocích, stavby přímo související s územním systémem ekologické stability a stavby výslovně přípustné podle závazných regulativů uvedených v tomto článku vyhlášky. Jiné novostavby zde nesmí být umísťovány a povolovány.
3)      Vzhledem k nízkému koeficientu ekologické stability území (podílu ekologicky stabilních prvků k ekologicky labilním) nebude dále rozšiřována plocha orné půdy.
 
10.1 Neurbanizované území
Neurbanizované území se skládá ze zóny se zemědělskou produkcí, zóny přírodní se zvýšeným stupněm ochrany, zóny přírodního charakteru a dopravních ploch.
 
10.1.1 zóna se zemědělskou produkcí
Do této zóny patří půda, zahrady, sady a louky vymezené v hlavním výkresu v měřítku          1 : 10 000.
 
a)      Dominantní funkce:
-         zemědělská rostlinná výroba.
 
b)      Přípustné funkce:
-         intenzivní sady a zahrady
-         louky a pastviny
-         závlahy a meliorace
-         protierozní opatření
-         lesní prvovýroba
-         role
 
c)      Nepřípustné funkce:
-         veškeré nadzemní stavby s výjimkou staveb správců inženýrských sítí
-         změna kultury zemědělské půdy na ornou půdu.
 
10.1.2 Přírodní zóna se zvýšeným stupněm ochrany
Zónu tvoří biocentrum a biokoridory navrženého územního systému ekologické stability
            Veškeré činnosti v této zóně, která je blíže vymezena ve výkresové části, podléhají projednání s orgány ochrany přírody.
 
10.1.3 Zóna přírodního charakteru
Zóna je tvořena lesy, doprovodnou zelení, komunikací, vodotečí a vodními plochami mimo současně zastavěné území.
 
a)      Dominantní funkce:
-         lesy, doprovodní zeleň a vodní plochy.
 
b)      Přípustné funkce:
-         mimoprodukční zeleň
-         travní porosty
 
c)      Nepřípustné funkce:
-         veškeré stavby s výjimkou liniových a melioračních
-         intenzivní zemědělská prvovýroba.
 
10.1.4 Dopravní plochy
Jsou tvořeny současným komunikačním systémem rozšířeným o nové místní komunikace.
 
Článek 11
Ostatní limity využití území a další omezení
 
Při využívání území musí být kromě ochranných vyplývajících z jiných předpisů dodržena tato omezení:
1)      Plochy staveb a areálů nemovitých kulturních památek, které jsou chráněné podle zákona a jsou neměnné, pokud příslušný orgán nerozhodne podle zvláštních předpisů jinak:
-         areál kostela sv. Václava ( evid. č. KP – 799)
779/1 – kostel sv. Václava
779/2 – ohradní zeď hřbitova
779/3 – kamenný kříž (1834)
Pro tyto kulturní památky je vymezeno ochranné pásmo, které je vyznačeno v grafické části územního plánu.
2)      Plocha povodňového území Sevanského potoka, které je vyznačena v grafické části územního plánu
 
Část třetí
 
Článek 12
Veřejně prospěšné stavby
 
1)      Plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro opatření ve veřejném zájmu jsou vymezeny v grafické části schváleného územního plánu.
2)      Seznam nových veřejně prospěšných staveb, pro které lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit podle § 108 stavebního zákona, pokud nebude možno cíle vyvlastnění dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem:
-         veřejné komunikace nově navržené – části pozemků p. č. 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 427, 119/1, 119/2, 117,948,116/1,116/2,302,814,811/1,830/2, 830/3 a 833
-         požární nádrž – pozemky p.č. 898/3 a 898/4
-         veřejná zeleň – pozemky p. č. 287/1 a 290
 
ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
 
Článek 13
 
Dokumentace schváleného územního plánu je uložena na:
 
1)      Obecním úřadu Konojedy
2)      Stavebním úřadu Městského úřadu Kostelec n.Č.l.
3)      Odbor regionálního rozvoje MÚ Říčany
4)      Odbor územního a stavebního řízení krajského úřadu Středočeského kraje
 
Článek 14
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po následujícím dni jejího vyvěšení. Dnem vyhlášení je dne vyvěšení vyhlášky na úřední desce Obce Konojedy
 

 

 


Vyvěšeno dne: 8.9. 2005

 

 

Datum vložení: 29. 11. 2005 22:45
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2019 9:25

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Dotazník k Programu rozvoje obce Konojedy:  dotazník se otevře po kliknutí na následující odkaz:

http://www.survio.com/survey/d/T5I9B2U1J3A7A1A1G

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru