Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

Z důvodu poruchy veřejného osvětlení nesvítí část světel v obci - na opravě se pracuje.

OZV č. 2/2002 - ZRUŠENA

Zastupitelstvo obce Konojedy na základě ustanovení §10písm.a)a §84 ods.2 písm.i) zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění (obecní nařízení) a na základě ust. §16 odst.1 a v souladu s ustanovením §19 zákona číslo 256/2001 Sb., v p

OPIS VYHLÁŠKY ČÍSLO  02/2002

 

Zastupitelstvo obce Konojedy na základě ustanovení §10písm.a)a §84 ods.2 písm.i) zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění (obecní nařízení) a na základě ust. §16 odst.1 a v souladu s ustanovením §19 zákona číslo 256/2001 Sb., v platném znění „O pohřebnictví“ (dále jen zákon) se na svém zasedání konaném dne 12.června 2002 usneslo vydat tuto OZV, kterou se  vydává Řád veřejného pohřebiště provozovaného obcí Konojedy (dále jen vyhláška).

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Řád upravuje provoz pohřebiště Konojedy na par.číslo 413/2 v k.ú. Konojedy.
 2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 ods.2 zákona prostřednictvím správce pohřebiště.
 3. Článek II.

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec      7.00-17.00 hod.

duben, květen, červen, červenec, srpen, září      7.00-19.00 hod.

Památka zesnulých                                             7.00-19.00 hod.

 

 

 

Článek III.

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo míst k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku II. tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psi, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích.
 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vyjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob) lze umisťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu určené.
 9.  Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
 11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
 13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 14. Pořádání pietích a vzpomínkových akcí je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena  povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. Není dovoleno vylepování plakátů a reklam jinde než na místě k tomu určeném.
 16. Dozor  nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

 

Článek IV.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště zajišťuje zejména následující služby:

a)      výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b)      pohřbívání

c)      provádění exhumací

d)      ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

e)      pronájem hrobových míst

f)        vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g)      správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, zajišťování likvidace odpadu

 

 

 

Článek V.

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Správce pohřebiště je povinen:

a)      předat nájemci hrobové místo (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo, u vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště

b)      umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku IX.

c)      umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelená řady, či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

 

Článek VI.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbívání musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 X 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
 6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uložených v hrobkách  může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

 

 

 

Článek VII.

Tlecí doba

Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 10 let.

 

 

 

Článek VIII.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a ) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60 cm.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva.

c) Přední a zadní rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví (max. 260 cm).

b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton musí být vyvedena z hrobky difůzní zátka.

c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě,že bude dno vybetonováno, musí být zařízen trativod o rozměrech nejméně 40x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g) Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm.

i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými tmely.

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100kg/1m2.

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samotném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit-

-dobu výstavby hrobky

-zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnost návštěvníkům hřbitova

-požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-podmínky používání komunikace pohřebiště

-způsob skladování materiálů, odpadl a jejich likvidace

-povinnost dozoru při výstavbě

-průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

-druh používaných rakví

-způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržet podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

-respektovat důstojnosti a místa omezení hlučných prací

-neomezovat průchodnost komunikací  přístup k jednotlivým hrobovým místům

-nenarušování hrobových míst nebo jakékoli omezování práv nájemců hrobových míst

-zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

 

Článek IX.

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

 

 

Článek X.

Zrušovací ustanovení

Ruší se platnost Hřbitovního řádu obce Konojedy ze dne 7.12.1993.

 

 

 

Článek XI.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. den po jejím vyhlášení.

Konojedy dne 12. června 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vyvěšeno dne: 8.9. 2005

 

Datum vložení: 29. 11. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2019 9:21
Autor:

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru