Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

Z důvodu poruchy veřejného osvětlení nesvítí část světel v obci - na opravě se pracuje.

OZV č. 3/2001 - ZRUŠENA

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy číslo 03/2001 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

VYHLÁŠKA č. 03/2001

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy číslo 03/2001 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 

Zastupitelstvo obce Konojedy schválilo dne 31. října 2001 v souladu s ust. §10 písm. a), §35 a §84 odst.2 písm. i) zákona číslo 128/00 Sb., o obcích a ust. §15 zákona č 565/90 Sb., o místním poplatku,ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku.

 

 

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

 

 

Správu poplatku vykonává obecní úřad Konojedy (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Článek II.

Poplatník

 

 

 

Poplatek platí

a)      fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data nar. osob, za které poplatek odvádějí, (příloha č.2 této vyhlášky).

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

 

Článek III.

Sazba poplatku

 

 

 

  1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2. písm. a) a b) této vyhlášky činí 448,- Kč a je tvořena:

a)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 198,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

  1. Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v příloze č.1 této vyhlášky.
  2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek ve výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

 

 

Článek IV.

Osvobození

  1. Od poplatku jsou osvobozeni

a)      Poplatek neplatí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale v obci se prokazatelně, dlouhodobě nezdržuje.

b)      Každý třetí a další člen domácnosti je osvobozen od placení poplatku dle čl. III odst. 1 . písm b)

  1. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající osvobození . Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození

 

 

 

Článek V.

Splatnost poplatku

1.      Poplatek je splatný bez vyměření vždy do 31.3 kalendářního roku.

2.      Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

 

Článek VI.

Ohlašovací povinnost

 

 

 

1.      Poplatník podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy změna nastala.

2.      Poplatník podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k rekreaci a to nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy změna nastala.

 

 

 

Článek VII.

  1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Poplatek se zaokrouhluje na celé koruny naoru.

 

 

 

Článek VIII.

Tomu kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Článek IX.

  1. Pokud poplatník nesplní svou oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
  2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Článek X.

 

 

 

Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatky snížit nebo prominout.

 

 

 

Článek XI.

 

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 


Vyvěšeno dne: 8.9. 2005

 

Datum vložení: 29. 11. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2019 9:24
Autor:

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru