Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

V době od 11.9. do 1.10.2023 bude z důvodu  opravy povrchu vozovky silnice II/108 od Kostelce n.Č.l. do Stříbrné Skalice úplná uzavírka mezi Kostelcem n.Č.lesy a obcí Konojedy .V době od 2.10. do 22.10.2023 bude z důvodu  opravy povrchu vozovky silnice II/108 od Kostelce n.Č.l. do Stříbrné Skalice úplná uzavírka mezi obcí Konojedy a Stříbrnou Skalicí. Více info na Úřední desce.

 

OZV č. 3/2003 - ZRUŠUJE SE oddíl I., písm.b) poplatek za užívání veřejného prostranství a oddíl III.

Zastupitelstvo obce Konojedy schválilo dne 5.listopadu 2003 podle ustanovení zákona číslo 229/2003 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 odst. d) zákona číslo 2/2003 Sb. o obcích, ve zn

VYHLÁŠKA
číslo 3/2003
 
Zastupitelstvo obce Konojedy schválilo dne 5.listopadu 2003 podle ustanovení zákona číslo 229/2003 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 odst. d) zákona číslo 2/2003 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpis, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
 
Oddíl I.
Základní ustanovení
 
  1. Obec Konojedy vybírá tyto místní poplatky:
a)      poplatek ze psů
b)      poplatek za užívání veřejného prostranství
c)      poplatek ze vstupného
  1. Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Konojedy.
 
Oddíl II.
Poplatek ze psů
Článek 1
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Článek 2
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Článek 3
Oznamovací povinnost
Držitel psa je povinen oznámit správci poplatků do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti.
Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psi v domě chované.
Článek 4
Sazby poplatku
Poplatek za psa činí:
a) za prvého psa   100,- Kč
b) za každého dalšího psa 200,- Kč
 
Článek 5
Osvobození
Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných, držitelů průkazek ZTP/P, osoby provozující útulek pro psi zřízený obcí a dále osoby, kterým držení a používání psa stanoví zvláštní zákon.
 
Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Platba je za jednotlivé měsíce do konce kalendářního ruku ve výši 1/12 sazby.
Zanikne-li poplatková povinnost, je povinností poplatníka tuto skutečnost oznámit správci poplatků do 15 dnů.
 
 
Článek 7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 31.ledna každého roku.
 
Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
Článek 8
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, umístění skládky materiálů, vyhrazení trvalého parkovného místa a užívání
veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 
Článek 9
Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství se považuje Náves,V koutě, místní komunikace, chodníky a přilehlé prostranství.
 
Článek 10
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 8.
 
Článek 11
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně tři dny předem.
 
Článek 12
Sazby poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den:
a) za umístění zařízení k poskytování služeb      10,- Kč
b) za umístění reklamního zařízení         10,- Kč
c) za umístění skládky materiálu           10,- Kč
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa       1,- Kč
Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník využije.
 
Článek 13
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 
Článek 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 18, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství uvedeno do původního stavu.
Článek 15
Splatnost poplatku
Při užívání kratším než 30 dnů nejpozději den, kdy bylo s užíváním započato, při dlouhodobém užívání je možno poplatek rozdělit do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním započato a zbývající splátka nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
 
Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného
 
Článek 16
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní, reklamní a akce odborného charakteru.
 
Článek 17
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
 
Článek 18
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen nejpozději tři dny před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání, hodiny konání akce a sdělit jméno nebo název pořadatele akce. Do tří dnů po skončení akce podat správci poplatku přiznání k poplatku.
 
Článek 19
Sazby poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) kulturní akce                        20%
b) sportovní akce                     10%
c)prodejní akce                       30%
d) akce obdobného charakteru 30%
Lze sjednat předem paušální částku ve výši 500,- Kč za jednu akci.
 
Článek 20
Osvobození
Od poplatků ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.
 
Článek 21
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do sedmi dnů od pořádání akce. U poplatků placeného paušální částkou je splatnost poplatku před započetím akce.
 
Oddíl V.
Ustanovení společná a závěrečná
 
Článek 22
  1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo v nesprávné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky na trojnásobek.
  2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatků uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §38 zákona č.337/92 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 
Článek 23
  1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla, jestliže byl učiněn před uplynutím subjektivní tříleté promlčecí lhůty úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku.
 
Článek 24
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
 
Článek 25
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dne 1.1.2004. Tímto dnem končí platnost vyhlášky číslo 01/2001 obce Konojedy o místních poplatcích.
 Vyvěšeno dne: 8.9. 2005 

Datum vložení: 29. 11. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2019 8:58

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Dotazník k Programu rozvoje obce Konojedy:  dotazník se otevře po kliknutí na následující odkaz:

http://www.survio.com/survey/d/T5I9B2U1J3A7A1A1G

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru