Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

Z důvodu poruchy veřejného osvětlení nesvítí část světel v obci - na opravě se pracuje.

OZV č. 4/2001 - ZRUŠENA

Obce Konojedy o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na správním území obce Konojedy.

VYHLÁŠKA č. 04/2001

 

 

 

 

 

Obce Konojedy o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na správním území obce Konojedy.

 

 

 

            Zastupitelstvo obce Konojedy schválilo dne 31. října 2001 v souladu s ust. §10 písm. A), §35 a §84 odst. 2 písm. i) zákona č 128/2000 Sb. o obcích a ust. §17 odst. 2) a 3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech o změnách některých dalších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Konojedy.

 

 

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

 

 

  1. Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob bydlících v obci Konojedy při nakládání s komunálním odpadem, vytříděnými složkami a se stavebním odpadem. Vyhláška neupravuje nakládání s odpady vznikající v důsledku podnikatelské činnosti, na něž se vztahuje § 16 zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech v následných zněních.
  2. Systém nakládání s komunálním odpadem a jeho vytříděnými složkami je součástí komplexního, kombinovaného systému třídění, sběru, svozu, shromažďování, využívání nebo odstraňování složek obsažených v komunálním odpadu, přičemž:

a)      zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určeným (před domy dle svozového plánu, do typizovaných sběrných nádob o velikosti 110 litrů). Svoz zajišťuje oprávněná osoba na základě smluvního vztahu s obcí Konojedy. Svoz u všech typizovaných sběrových nádob je prováděn ve frekvenci 1x za 14 dní.

b)      Vytříděné složky z komunálního odpadu-plasty, papír, sklo, železo, pneumatiky, akumulátory, chladničky, televizory a barvy jsou odváženy dle svozového plánu a v den svozu se připraví před dům.

 

 

 

  1. O dalších podrobnostech případných změnách v systému nakládání s komunálním odpadem a organizaci svozu budou fyzické osoby ihned informovány OÚ Konojedy
  2. Práva a povinnosti subjektů podle této vyhlášky v oblasti nakládání s komunálním odpadem upravují:

a)      zákon č. 185/2001 Sb.o opadech a jeho prováděcí předpisy

b)      na území obce Konojedy tato vyhláška

 

 

 

Článek II.

Základní pojmy

 

 

 

1.      Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech.

2.      Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy.

a)      komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova.

b)      Nebezpečný odpad je pokud má jednu nebo více nebezpečných vlastností – toxicita, infekčnost, dráždivost, výbušnost, hořlavost a podobně, (baterie, vyřazené léky, barvy, ředidla, zářivky, obaly od různých postřiků, lednice, televizory, akumulátory, použité oleje a jejich obaly apod.).

c)      Objemný odpad z domácností se od běžného komunálního odpadu odlišuje většinou rozměry nebo hmotností – pračky, sporáky, koberce, matrace a podobně.

d)      Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, třídění, přeprava, skladování, využívání a zneškodňování.

e)      Oprávněná osoba je subjekt, jehož prostřednictvím obec Konojedy na svém správním území zajišťuje sběr, svoz, využívání a zneškodňování odpadu.

f)        Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby

g)      Dostatečný objem ve sběrných nádobách je kapacita sběrné nádoby která umožňuje uložit veškerý zbytkový komunální odpad, což je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění využitelných složek (plasty, sklo apod.). Pro potřebu této vyhlášky je to 3 litry/osoba/den.

 

 

 

Článek III.

Povinnosti

1.      Fyzická osoba je povinna:

a)      předcházet vzniku odpadů a omezit jeho množství

b)      ukládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a to v souladu s touto vyhláškou

c)      vytřídit nebezpečné látkové složky z komunálního odpadu a odevzdat k zneškodnění dle svozového plánu

d)      ukládat vytříděné látkové složky z komunálního odpadu do igelitových pytlů a odevzdat je ke zneškodnění dle svozového plánu

e)      nakládat s komunálním odpadem v souladu se systémem obce, a to ode dne účinnosti této vyhlášky

f)        zajistit pro zbytkový komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající sběrnou nádobu (nádoby) nebo objem ve sběrné nádobě jiné fyzické osoby

g)      umístit sběrné nádoby na veřejném prostranství mimo svozový den pouze s písemným souhlasem obce

h)      zabezpečit sběrné nádoby proti možnosti znečištění okolí

i)        umožnit vyprazdňování sběrných nádob ve dnech a časech svozu

j)        sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít

k)      neukládat do sběrné nádoby odpad dle článku IV této vyhlášky

l)        při provedení stavebních prací, případně demolic domu a rekonstrukcí zajistit zneškodnění nebo recyklaci tohoto odpadu.

m)    odpad ze septiků a žump lze zneškodnit v zařízeních  k tomu určených, především  v čistírnách odpadních vod

2.      Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid stanoviště sběrných nádob.

 

 

 

Článek IV.

1.      Do sběrných nádob ne komunální odpad je zakázáno ukládat:

a)      nebezpečný odpad

b)      stavební suť a jiný podobný odpad

c)      objemný odpad, větve apod.

d)      uhynulá zvířata a jejich části

e)      horký popel

f)        tekuté odpady

g)      a dále využitelné složky komunálního odpadu (sklo,  plasty apod.)

 

 

 

2. Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

3. Zakazuje se pálit odpad včetně suché trávy, listí a podobně

4. Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti.

5. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou na základě písemné smlouvy s obcí, využít systému stanoveného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

Článek V.

Nakládání s odpady

 

 

 

1.      Sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu od plátců na území obce zajišťuje obec Konojedy prostřednictvím oprávněné osoby dle systému nakládání s komunálním odpadem.

2.      Dočasné skladování vytříděných látkových složek z komunálního odpadu zajišťuje fyzická osoba a dle svozového plánu předává oprávněné osobě.

3.      Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu je upraven platnou obecně závaznou vyhláškou obce číslo 3/2001.

 

 

 

Článek VI.

Sankce

 

 

 

1.      Za porušení povinnosti stanovené touto vyhláškou lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 30.000,- Kč.

2.      Provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky provádějí pověření pracovníci obce.

 

 

 

Článek VII.

Závěrečné ustanovení

 

 

 

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vyvěšeno dne: 8.9. 2005

 

Datum vložení: 29. 11. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2019 9:23
Autor:

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru