Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

Z důvodu poruchy veřejného osvětlení nesvítí část světel v obci - na opravě se pracuje.

OZV č.1/2009 - ZRUŠENA OZV č. 3/2011

Obce Konojedy o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Zastupitelstvo obce Konojedy se na svém zasedání dne 30.března 2009 usnesením číslo XVI. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č.320/2002 Sb., a v souladu s ustanovením §10 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích , ve znění zákona č.313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích , tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                            Čl.1

                                                  Úvodní ustanovení

1.  Obec Konojedy touto OZV (dále jen vyhláška) zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen poplatek)

2.  Správu poplatku vykonává Obecní úřad Konojedy, který vyměří výši poplatku

                                                            Čl.2

                                                         Poplatník

1.  Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností jeho připojení na obcí realizovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, ve smyslu zákona č.274/2001 Sb., v pozdějších zněních o vodovodech a kanalizacích.

2.  Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnicé právo více subjektů, jsou povinni uhradit poplatek společně a nerozdílně

3.  Poplatek se platí obci Konojedy

                                                            Čl.3

                                                       Sazba poplatku

1.  Pro stávající zkolaudované stavby a pro rozestavěné stavby ke dni účinnosti této vyhlášky se nevyměřuje

2.  Pro nově zahajované stavby na stavebním pozemku je poplatek stanoven ve výši 80,- Kč /m2 celkové výměry stavebního pozemku

                                                           Čl.4

                           Splatnost poplatku a vznik poplatkové povinnosti

1.  Poplatek je splatný jednorázově a musí být uhrazen před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby stavební úřadem

2.  Poplatník je povinnen správci poplatku oznámit vznik poplatkové povinnosti přede dnem písemného návrhu příslušnému stavebnímu úřadu na zahájení územního řízenío umístění stavby

                                                           Čl.5 

                                                 Osvobození a úlevy

1.  Od poplatku se osvobozují:

      a) připojení staveb stavěných ve veřejném zájmu

      b) stavby pro sportovní nebo kulturní účely

                                                           Čl.6

                                               Sankční  ustanovení

1.  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost určenou touto vyhláškou, lze poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací povinnost vznikla

2.  Nesplní-li poplatník uvedený v čl.2 toto vyhlášky svoji oznamovací povinnoststanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění nepeněžité povahy ve smyslu zák.č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů      

                                                           Čl.7

                                                       Účinnost

                  Tato OZV obce Konojedy nabývá účinnosti dne 15.4.2009

 Vladimír Novák                                                                           Jiří Klimeš

  místostarosta                                                                           starosta obce

Vyvěšeno:  30.března 2009

Sejmuto:    15.dubna 2009

Datum vložení: 16. 4. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 4. 2007 0:00
Autor:

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru